Projekt ESF „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“
Reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0011 OPVK
Rozpočet: 2.392.314,00,-Kč
Doba realizace: 1.9.2013 – 31.8.2015
Byli jsme partnerem s finančním příspěvkem projektu, kde jsme ve spolupráci se základními školami ve Slaném a se základními školami z některých okolních obcí organizovali kroužek „Zkoumálek“ pro zvídavé žáky 4. a 5. tříd, dále jsme sdíleli své zkušenosti v oblasti pokročilé výuky chemie se základními školami v regionu při mentorované výuce v naší chemické laboratoři, která byla v rámci projektu nově vybavena. Zároveň jsme pořádali několik celodenních projektových dnů, ve kterých jsme představovali základním školám chemická laboratorní cvičení v naší chemické laboratoři, která je v rámci projektu nově vybavována, a zároveň pořádáme několik celodenních projektů, ve kterých představujeme moderní technologie a zajímavé pokusy žákům základních škol.


Projekt Učíme se s ESA (OP VK Středočeský kraj: 04/2013 - 12/2014)
Reg.č. CZ.1.07/1.1.32/02.0033 OPVK
Rozpočet: partner bez finančního příspěvku
Doba realizace: 1.4.2013 - 31.12.2014
Byli jsme zapojeni jako partnerská škola do projektu Učíme se s ESA a zároveň jako partnerská škola ESA (od června 2013); certifikát má p. Knížková. Projekt "Učíme se s ESA", jenž probíhá od 1.4.2013 do 31.12.2014 na území Středočeského kraje, je jedním z členů rodiny projektů, které realizuje společnosti Scientica pod hlavičkou Akademie geoinformačních dovedností. Cílem projektu je vytvoření vzdělávacích aktivit, které využívají geoinformační technologie a jsou přitom ušity na míru místnímu regionu (tedy Středočeskému kraji), zejména pak školám aktivně zapojeným do projektu. Využívány přitom jsou materiály Evropské kosmické agentury. Tyto aktivity jsou pilotně vyučovány nejprve na partnerských školách projektu (tedy i na našem gymnáziu) a posléze i na dalších školách v kraji a vznikají k nim podrobné metodické materiály.


Projekt Akademie geoinformačních dovedností (OP VK IPo, 01/2011 - 12/2013)
Reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0238 OPVK
Rozpočet: partner bez finančního příspěvku
Doba realizace: 1.1.2011 - 31.12.2013
Byli jsme zapojeni do projektu Akademie geoinformačních dovedností (GID). Projekt, podpořený Evropskou kosmickou agenturou a financovaný strukturálními fondy EU (OPVK Ipo) měl za úkol začlenit témata dálkového průzkumu Země (DPZ), geografických informačních systémů (GIS) a satelitní navigace (GPS, Galileo) do výuky na základních a středních školách v Česku. Aby se tvůrci v obsahu i ve formě připravovaných produktů co nejvíce potkali s opravdovými potřebami pedagogů, byly zapojeny do projektu školy a vzdělávací organizace z celé republiky - z důvodu konzultací, vedení pilotní výuky i zajištění zpětné vazby.


Projekt „Učíme (se) geoinformatiku“ (OP VK Středočeský kraj, 08/2012 - 02/2013)
Reg.č. CZ.1.07/1.3.04/04.0015 OPVK
Rozpočet: partner bez finančního příspěvku
Doba realizace: 1.8.2012 - 31.2.2013
Byli jsme zapojeni do projektu „Učíme (se) geoinformatiku“. Projekt realizovala společnost Scientica Agency v období od srpna 2012 do února 2013 a byl zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků na území Středočeského kraje. Financován byl ze strukturálních fondů EU (OPVK - Středočeský kraj). Hlavní filosofií projektu bylo posílení vzdělanosti učitelů ve Středočeském kraji v oblasti geoinformatiky. Za tímto účelem byly v rámci projektu vytvořeny tři vzdělávací programy pro učitele, akreditované v rámci systému DVPP Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Výzva EU peníze středním školám - Projekt OP VK „Moderní vědění ve škole“
Reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.1002 OPVK
Rozpočet: 1.150.108,00,-Kč
Doba realizace: 31.8.2012 - 30.8.2014
Gymnázium bylo zapojeno do projektu, kde jsme vytvářeli vzdělávací materiály v rámci tzv. „šablon“. Do projektu se podle zájmu zapojily některé předmětové komise – matematiky, biologie, chemie, ruského jazyka, základů společenských věd a dějepisu. Účastníme se v šablonách těchto klíčových aktivit: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách, Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol, Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol.
V rámci projektu jsme získali i digitální techniku nezbytnou pro uplatnění nových vzdělávacích materiálů.


EVVO – Vytříděné gymnázium
Reg.č. 096-14/2014/ZK dotační titul Středočeského kraje
Rozpočet: 93.910,00,-Kč
Doba realizace: 1.9.2014 - 30.6.2015
V rámci krajského dotačního titulu EVVO (ekologická výchova) jsme řešili projekt Vytříděné gymnázium. V rámci tohoto projektu přešla naše škola na nejmodernější technologie třídění a vyučování o třídění a zrealizovali jsme několik novinek v oblasti informovaní o třídění odpadů (např. ekokoutek přepočítávající vytříděný odpad na ušetřené CO2).


EVVO - Příroda na dosah – chovatelský a včelařský kroužek
Reg.č. 095-14/2014/ZK dotační titul Středočeského kraje
Rozpočet: 200.000,00,-Kč
Doba realizace: 1.9.2014 - 30.6.2015
V rámci krajského dotačního titulu EVVO (ekologická výchova) jsme řešili projekt Příroda na dosah. V rámci tohoto projektu byl pro děti ze základních i středních škol regionu zřízen chovatelský a včelařský kroužek, který je vzdělával a vzdělává v oblasti ekologické výchovy a hospodaření. Zároveň vzniklo na škole centrum ekologické výchovy s školním chovem hospodářských zvířat a včel. Žáci škol z regionu zapojení do projektu mají možnost využívat ojedinělé příležitosti kontaktu se zvířaty z chovů.


Výzva č. 56 – Rozvoj čtenářství, cizích jazyků – Gymnázium Slaný
Reg.č. CZ. 1.07/1.1.00/56.1414 OPVK
Rozpočet: 869.181,00,-Kč
Doba realizace: 1.7.2015 - 31.12.2015
Projekt byl zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. V rámci projektu jsme vytvářeli vzdělávací materiály z čtenářských dílen a žáci i kantoři absolvovali vzdělávací pobyty v zahraničí s výukou cizích jazyků - angličtiny. Do zahraničí jsme vyslali více jak 60 dětí a 5 kantorů. Z projektu jsme obnovili studentskou knihovnu více jak dvěma stovkami knih.
V rámci projektu jsme získali i digitální techniku nezbytnou pro uplatnění nových vzdělávacích materiálů.


MATERIÁLY PRO NOVÉ TISÍCILETÍ
Reg.č. CZ.1.07/2.3.00/35.0009 OPVK
Rozpočet: partner bez finančního příspěvku
Doba realizace: 1.7.2012 – 30.6.2014
Byli jsme partnery bez finančního příspěvku projektu MAT21, který zajišťoval vzdělávání kantorů na úrovni soft skills a zpřístupňoval volnočasové vzdělávací aktivity širšímu spektru žáků. Laborky.cz byly jedním z velmi aktivních účastníků projektu, pro ostatní partnery jsme pořádali projektové dny.

Další projekty a spolupráce na evropské úrovni:

Mezinárodní spolupráce s Gymnáziem v Pegnitz (Německo)
Od podzimu roku 1988 jsme partneři na evropské úrovni s Gymnáziem v Pegnitz (Německo) - v rámci organizace Euregio Egrensis. Pořádáme každoroční týdenní výměnné pobyty v rodinách, kdy žáci vstupují do výuky v partnerské škole a zúčastní se některých hodin, pracují společně na projektech, poznávají kulturní a historické prostředí partnerské země. Vzájemná výměna zkušeností pedagogů je nedílnou součástí. Kromě toho pořádáme každoroční dvoudenní sportovní výměnu (jednu u nás a jednu v Pegnitz), kdy žáci spolu soutěží v nejrůznějších sportovních hrách. Navíc může každý rok jeden až dva naši žáci odjet studovat na partnerskou školu.

Mezinárodní spolupráce s Gymnáziem v Novém Sadu (Srbsko)
Od roku 2002 jsme partneři s Gymnáziem J.J.Zmaje v Novém Sadu (Srbsko). Každoročně pořádáme týdenní výměnný pobyt v rodinách, kdy žáci pracují společně na projektech, poznávají kulturní a historické prostředí partnerské země a pedagogové si vzájemně vyměňují zkušenosti.

Evropská Noc vědců
Jsme již šest let partnerem evropského Noci vědců, během něhož na přelomu září a října zpřístupňujeme interaktivní formou přírodní vědy a experimenty z oblasti fyziky, chemie a biologie široké veřejnosti. Součástí programu je vždy zajímavá přednáška, pořádáme workshopy, dílnu Laborek.cz, zajímavý je program Městská hvězdárny Slaný s pozorováním planet, tradicí je již několik let hostování Drsné party z drsného kraje - žáků bruntálského gymnázia.Letošní rok jsme se opětovně stali hlavními partnery republikového projektu.